Products Si el que necessita vostè és un programa que controli les entrades y les sortides dels seus emprats, les baixes mèdiques o faltes de presència, la computació diària, setmana, mensual, anual... de dites entradas o sortides. El que necessita és el nostre programa de control de presència. Control de Presència Sistemas & Control Integral Siglo XXI C/ Jaume Balmes,10 08210 Barbera del Vallés Sitio WEB en construcción y pruebas. Inscrita al registre mercantil de Girona tom: 2659 Foli 112 Full Nº GI-46292 Inscripció : 1ª